rodzaj nieruchomości

miejscowość

powierzchnia
-

cena
-

 

 

Inwestowanie w nieruchomości

Warto zapoznać się z publikacją pod redakcją Pana Krzysztofa Marcinka, na temat: INWESTOWANIE W AKTYWA RZECZOWE I FINANSOWE.

Ze wstępu: "Trzydzieści osiem artykułów odzwierciedla problematykę prowadzonych w Polsce badań oraz będące ich rezultatem główne ustalenia naukowe. W problematyce tej można wyróżnić cztery główne grupy tematyczne: 1. Innowacje na rynku nieruchomości – część poświęcona głównie prezentacji oraz ocenie innowacyjnych rozwiązań na rynku nieruchomości, w szczególności dotyczących finansowania nieruchomości oraz ich finansowej efektywności, w tym zarówno nowoczesnych nieruchomości zrównoważonych, jak i nieruchomości zabytkowych. 2. Uwarunkowania działalności inwestycyjnej na rynku nieruchomości – część poświęcona inwestorom funkcjonującym na rynku nieruchomości, a w szczególności uwarunkowaniom podejmowanych przez nich decyzji"

Poniżej spis artykułów

I. INNOWACJE NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI.

Uwarunkowania ekonomiczne inwestowania w budynki zrównoważone.

Atrakcyjność inwestycyjna instrumentów finansowych rynku nieruchomości w warunkach kryzysu.

Zastosowanie Private Finance Initiative na rynku mieszkaniowym w Wielkiej Brytanii a możliwość wykorzystania tego instrumentu w Polsce.

Strategie inwestycyjne towarzystw ubezpieczeniowych na rynkach nieruchomości.

Wpływ kryzysu finansowego na działalność funduszy nieruchomości typu REIT w USA.

Analiza i ocena jakości krajowych zasobów informacji o nieruchomościach w aspekcie ich wykorzystania do opracowania indeksu cen.

Wybrane aspekty oceny ekonomicznej efektywności inwestycji w nieruchomości komercyjne z wykorzystaniem opcji rzeczowych.

Wojewódzkie bazy danych o terenach poprzemysłowych i zdegradowanych jako przykład podejmowanych działań w dziedzinie rewitalizacji terenów poprzemysłowych i zdegradowanych.

Przyczynek do analizy stanu poprzemysłowych nieruchomości zabytkowych

Bariery zastosowania metody project finance w finansowaniu nieruchomości mieszkaniowych na wynajem w świetle obowiązującego w Polsce stanu prawnego.

II UWARUNKOWANIA DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI.

Ewolucja struktury ofert na wtórnym rynku mieszkaniowym w Poznaniu w latach 2007-2012.

Podejmowanie decyzji inwestycyjnych na Rynkach nieruchomości mieszkaniowych w oparciu o prognozy cen mieszkań konstruowane na podstawie opinii ekspertów z użyciem rozkładu Weibulla.

Wybrane czynniki popytowe kształtujące decyzje inwestora na rynku nieruchomości mieszkaniowych i źródła informacji o nich.

Znaczenie polityki kredytowej banku dla inwestycji na rynku nieruchomości mieszkaniowych.

Postawy mieszkaniowe klientów‑seniorów w świetle badań lokalnego rynku mieszkaniowego.

W KWESTII PRZEJRZYSTOŚCI RYNKU NIERUCHOMOŚCI.

Zaangażowanie sektora prywatnego w projekty rewitalizacyjne.

Bariery realizacji inwestycji zależne od gminy a atrakcyjność inwestycyjna polskich miast.

BUDOWNICTWO KOMUNALNE JAKO INWESTYCJE ZWIĘKSZAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ GOSPODAROWANIA MIESZKANIOWYM ZASOBEM GMINY.

POTRZEBY INFORMACYJNE INWESTORÓW W PROCESIE PODEJMOWANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI – PROPOZYCJA SYSTEMATYKI DANYCH.

NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI W POLSCE PRZEZ CUDZOZIEMCÓW W LATACH 2007-2011.

EWOLUCJA POZIOMU I STRUKTURY KOSZTÓW UTRZYMANIA MIESZKAŃ NA PRZYKŁADZIE POLSKI.